Zakres tematyczny do Egzaminu z termodynamiki dla kierunków MiBM oraz Inżynieria Bezpieczenstwa

Pytania egzaminacyjne dla studentów Kierunków MiBM oraz Inżynieria Bezpieczeństwa z przedmiotu Termodynamika

Uwaga:

1.       Przy przygotowaniu się do egzaminu należy przede wszystkim posługiwać się materiałem z wykładu, w drugiej kolejności z podanej literatury. Korzystanie z Internetu i Wikipedii może prowadzić do niewłaściwych odpowiedzi.

2.       Odpowiedzi do pytań mają zawierać wzory wyprowadzenia i rysunki. Tekst pisany nie jest oceniany poza wyjaśnieniami definicyjnymi.

3.       Podane przykłady na egzaminie będą miały nieco zmienione dane. Wszystkie obliczenia są krótkie a większość do wykonania w jednej linijce.

Pytania egzaminacyjne:

1.         Parametry stanu układu. Jednostki miary, przekształcanie jednostek ciśnienia (przykłady zamiany mmH2O, mmHg, Pa, bar, at). Przykład: ciśnienie otoczenia wynosi 740 [Tr] ciśnienie manometryczne 2 [MPa], podać ciśnienie bezwzględne.

2.         Ilość substancji. Znaczenie pojęć: masa, objętość normalna, gęstość normalna. Przeliczenie pomiędzy masą, Vn i ilością kmol. Przykład: Ile waży 1 [kmol] CH4, ile waży 1 [m3n] CO2.

3.         Równanie stanu substancji, podać przykład - równanie stanu gazu doskonałego. Obliczyć ciśnienie jeśli T=600K, V=1[m3], n=0.5[kmol]

4.         I zasada termodynamiki, bilans energii układu. Rodzaje energii w układnie oraz doprowadzanej i wyprowadzanej. Ile ciepła należy doprowadzić do układu jeśli wykonuje 100[kJ] pracy bezwzględnej a przyrost energii wewnętrznej wynosi 50[kJ]

5.         Praca w termodynamice. Praca bezwzględna, techniczna i użyteczna. Praca wewnętrzna i zewnętrzna przemiany. Zależności i wykresy w układzie p-V. Obliczyć wszystkie rodzaje pracy  dla przemiany izochorycznej od stanu  1: T=300 K, p=10 [bar], V=1 [m3] do ciśnienia końcowego 5 [bar]. Ciśnienie otoczenia wynosi 1 [bar].

6.         Ciepło w termodynamice. Ciepło właściwe, średnie, rzeczywiste i zależności pomiędzy nimi. Obliczyć ciepło dostarczone do wody o c=4.18 [kJ/kgK] m=1 [kg] i Δt=10 [K].

7.         II zasada termodynamiki. Pojęcie entropii.

8.         Równania kaloryczne substancji, Przykłady zależności dla gazu doskonałego i półdoskonałego. O ile wzrośnie entalpia 1 [kmol] dwuatomowego gazu doskonałego jeśli jego temperatura wzrośnie o 10[K]

9.         Przedstawić przemiany charakterystyczne gazu doskonałego w układach p-v, T-s, p-T. 12. Przemiana izentropowa gazu doskonałego zależności pomiędzy parametrami przemiany p,V,T.

10.     Ciepło właściwe gazu doskonałego - obliczanie na podstawie ilości stopni swobody. Oblicz (Mcp) dla dwuatomowego gazu doskonałego.

11.     Ciepło właściwe przemiany politropowej - wyprowadzić zależność.

12.     Podać prawa Leduca i Daltona dla mieszanin gazów. Zastępcze średnie wielkości właściwe.

13.     Zdefiniować obieg termodynamiczny i wyprowadzić II zasadę termodynamiki dla obiegu.

14.     Podać zależności określające sprawność silnika oraz efektywność grzania i ziębienia dla dowolnego obiegu. Podać maksymalne wartości (Carnota) dla zadanych temperatur maksymalnej i minimalnej obiegu. Obliczyć sprawność obiegu Carnota dla Td=600[K], Tw=300[K]

15.     Omówić obiegi: Carnota, Otto, Diesla,. Przedstawić na wykresach p-V i T-s.

16.     Parametry opisujące stan mieszanin wielofazowych. Pojęcie stopnia suchości pary. Obliczyć x jeśli masa pary nasyconej suchej wynosi 100[kg] a masa cieczy w stanie wrzenia 25[kg].

17.     Naszkicować wykresy p-t, p-v, T-s i i-s dla H2O z zaznaczeniem przemian charakterystycznych (izobary i izotermy)

18.     Podać równania kaloryczne i równanie stanu dla pary nasyconej i przegrzanej. Obliczyć entalpię właściwą pary nasyconej mokrej jeśli x=0.7, temperatura wynosi 200[oC] entalpia właściwa pary nasyconej suchej wynosi 2792[kJ/kg] a cieczy w stanie wrzenia 852[kJ/kg]

19.     Omówić obiegi parowe: Lindego i Clausiusa-Rankine'a.

20.     Parametry opisujące stan gazu wilgotnego. Równania kaloryczne gazu wilgotnego. Obliczyć X oraz Xz jeśli temperatura wynosi 20[oC] wilgotność względna 50%, ciśnienie otoczenia 100[kPa] a ciśnienie nasycenia dla 20[oC] wynosi 0.0023392[MPa].

21.     Naszkicować wykres Molliera i-X i wrysować przemiany zachodzące przy izobarycznym chłodzeniu powietrza poniżej punktu rosy.

22.     Sposoby przekazywania ciepła i podstawowe zależności je opisujące.

23.     Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską przenikalność cieplna przegrody k. Obliczyć k dla przegrody jednowarstwowej jeśli α1=5[W/m2K], α2=15[W/m2K], grubość ścianki 10[cm] wykonanej z materiału o przewodności cieplnej 0.15[W/mK]

24.     Rodzaje paliw i podstawowe równania stechiometryczne spalania.

25.     Obliczenie minimalnej ilości tlenu do spalania całkowitego i zupełnego jednostkowej ilości paliwa. Ile powstanie [kmol/kg] CO2 w stosunku do ilości paliwa ze spalenia paliwa stałego gdzie c=0.6.

26.     Obliczenie ilości spalin na podstawie składu paliwa i współczynnika nadmiaru powietrza.

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Please publish modules in offcanvas position.