prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Piotr Cyklis
prof. dr hab. inż.

   
Adres:
al. Jana Pawła II 37
Kraków
31-864

Telefon: (+48 12) 628 35 72
Faks: Fax (+48 12) 628 35 00

Informacje: budynek B, 1 piętro,
pokój B116

 

 

Wykaz publikacji :

1. Cyklis P. Die Anwendung der Charakteristickenmethode zur nichtstationaren Gasstromungsanalyse mit der Berucksichtigung der Reibung und der W(rmeubertragung. Konferencja Międzynarodowa, Magdeburg 1985. (Zastosowanie metody charakterystyk do analizy nieustalonego przepływu gazu z uwzględnieniem tarcia wymiany ciepła).
2. Cyklis P., Łuszczycki M. Obliczanie przebiegów pulsacji ciśnienia w rurociągach z uwzględnieniem tarcia i wymiany ciepła. Materiały Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Jabłonna 1986, wyd. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, str.59-64, 1986
3. Cyklis P.,.Łuszczycki M., Piwowońska A. Opis matematyczny działania samoczynnych zaworów stosowanych w sprężarkach tłokowych. Materiały XIII Zjazdu Termodynamików Kozubnik 1987, wyd. Politechnika Częstochowska, str.416-421, 1987
4. Cyklis P., Łuszczycki M. Microkomputerunterstutzte Kolbenverdichterprufung Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum "Pumpen und Verdichter" Magdeburg 1989, str.142-146, 1989. (Wspomagane komputerem badania sprężarki tłokowej).
5. Cyklis P., Łuszczycki M., Żelasko J. Wpływ dynamiki samoczynnych zaworów płytkowych na straty energii w sprężarkach tłokowych. Materiały II Sympozjum "Zagadnienia Energetyczne w Mechanice" Szczyrk 1989, str.45-52, 1989
6. Cyklis P. Model matematyczny sprężarki tłokowej wyposażonej w samoczynne zawory płytkowe Materiały XIV Zjazdu Termodynamików, Kraków 1990, wyd. AGH, str.98-105, 1990
7. Cyklis P., Łuszczycki M., Żelasko J. Eksperymentalne i teoretyczne badania wybranych typów samoczynnych zaworów sprężarek tłokowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej pt. "Maszyny Przepływowe" Poznań 1990, str. 70-80, 1990
8. Cyklis P., .Łuszczycki M. Zastosowanie systemu komputerowego do automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych przy badaniach sprężarek. Czasopismo Techniczne 1990, Vol. 2, 1990
9. Cyklis P., Łuszczycki M., Żelasko J. Application of Refrigerating Compressor Valves Dynamical Model to Improve their Design XVII International Congress of Refrigeration, Montreal 1991, 1991. (Zastosowanie modelu dynamicznego zaworów sprężarki chłodniczej do poprawy ich konstrukcji).
10. Cyklis P., Łuszczycki M., Żelasko J. Developed Mathematical Model of the Self-Acting Valves of the Reciprocating Compressor and its Application for Tongue Valves. 1992 International Compressor Technology Conference Proceedings - Purdue USA, 1992. (rozwinięty model matematyczny samoczynnych zaworów sprężarek tłokowych i ich zastosowanie do zaworów języczkowych).
11. Cyklis P., .Łuszczycki M., Żelasko J. Zastosowanie symulacji pracy sprężarki do badania oddziaływań wzajemnych pomiędzy zaworem i pulsacjami ciśnienia XV Zjazd Termodynamików, Gilwice-Kokotek wrzesień 1993, (udział 50%), 1993
12. Cyklis P. Developed Mathematical Model of the Reciprocating Compressor Working Cycle. Archiwum Budowy Maszyn Vol. XL, Zeszyt nr 2, 1993. (Rozwinięty model matematyczny cyklu roboczego sprężarki tłokowej).
13. Cyklis P. Analiza wykresu indykatorowego sprężarki tłokowej pod kątem wymiany ciepła i masy w cylindrze. Politechnika Krakowska Monografia 156 Kraków 1993
14. Cyklis P. Analiza strat przepływu w zaworach sprężarki tłokowej przy wykorzystaniu symulacji dwuwymiarowej. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej , 1993
15. Cyklis P., Kowalski J., Króll J., Butcher T., Boroń J. Characteristics of Krakow's Boiler Population. Plzen LES Conference Proceedings - April 1994, 1994. (Charakterystyka krakowskiej populacji kotłów).
16. Cyklis P. Analiza matematyczna nieustalonego przenikania ciepła przez ściankę cylindra sprężarki tłokowej. 10 Seminarium Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury Chemicznej TUB-Dokumentation Kongresse und Tagungen, Berlin czerwiec 1994
17. Cyklis P. Wpływ rodzaju paliwa i sposobu obsługi na emisję zanieczyszczeń i sprawność kotłów. Gospodarka Paliwami i Energią nr 9./1994
18. Cyklis P., Łuszczycki M., Żelasko J. Noise Control in Reciprocating Compressor Stations. Materiały Konferencyjne 19th World Gas Conference Milan Juin 1994, 1994. (Ograniczenie hałasu na stacjach sprężarek tłokowych).
19. Cyklis P. CFD Simulation of the Flow Through Reciprocating Compressor Self-Acting Valves. 1994 International Compressor Technology Conference Proceedings - Purdue USA.1994. (Symulacja CFD przepływu przez samoczynne zawory sprężarkowe).
20. Cyklis P., Szewczyk W. Niska emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w lokalnych źródłach ciepła i możliwości jej ograniczenia. Archiwum Ochrony Środowiska nr 3-4/94, 1994
21. Cyklis P. Wpływ skoku płytki na pracę zaworów sprężarki tłokowej. Czasopismo Techniczne 1995 Zeszyt 1, Z.1-M/1995 str. 30-38, 1995
22. Cyklis P. Możliwości poprawy efektywności produkcji energii cieplnej w kotłowniach lokalnych. Archiwum Energetyki nr 1-2/1995 , 1995
23. Cyklis P., Kowalski J., Króll J., .Bucher T., .Boroń J. Heating boilers in Kraków, Poland: Options for Improving Efficiency and Reducing Emissionss. ASHRAE Chicago Meeting 1995 ASHRAE TRANSACTIONS 1995 Vol. 101, 1995. (Kotły grzewcze w Krakowie - Polska: możliwości poprawy sprawności i ograniczenia emisji).
24. Cyklis P., Zborowski M. Termografia ciekłokrystaliczna w wizualizacji przepływu gazów. Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy Augustów PAN, 1995
25. Cyklis P. The Relationship Between the Valve Plate Lift and Spring Load by the Use of the Compressor Simulation Program. 1995 International Mechanical Engineering Congress and Exposition San Francisco CA 1995 opublikowano w ASME TRANSACTIONS 1995. (Zależność pomiędzy skokiem płytki i napięciem wstępnym sprężyny zaworowej przy zastosowaniu programu symulacyjnego).
26. Cyklis P., .Butcher T. Kotłownie węglowe w Krakowie . Stan obecny i możliwości poprawy ich efektywności. Referat zaproszony przez DOE USA i Prezydenta Miasta Krakowa na konferencję nt. Ograniczenia Niskiej Emisji - Kraków 10-12 pażdziernik 1995. Wydany w materiałach po polsku i po angielsku jako: „Coal-Fired Boiler Houses in Cracow - Present State and Possibilities to Improve their Efficiency", 1995
27. Cyklis P. Proekologiczna modernizacja kotłów węglowych z rusztem mechanicznym w oparciu o automatykę procesu spalania. Praca zaprezentowana na konferencji nt. Ograniczenia Niskiej Emisji - Kraków 10-12 październik 1995. (tłumaczone również na język angielski przez firmę CTI - USA w celu umieszczenia w materiałach reklamowych.1995
28. Cyklis P. Zastosowanie automatyki procesu spalania dla poprawy ekonomiki i ograniczenia emisji z kotłów z rusztem mechanicznym. „Gospodarka Paliwami i Energią" nr 11/1996
29. Cyklis P. Niektóre aspekty modelowania nieustalonego przepływu czynnika w instalacjach sprężarek. Materiały XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg wrzesień 1996
30. Cyklis P., Żelasko J. Optymalizacja kształtu kanałów w samoczynnych zaworach sprężarek tłokowych. Materiały XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg wrzesień 1996, 1996
31. Cyklis P., Duda P. Symulacja dwuwymiarowa nieustalonego przepływu czynnika w zaworze sprężarki tłokowej. Materiały XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg wrzesień 1996, 1996
32. Cyklis P. Badania pulsacji ciśnienia w złożonej instalacji sprężonego gazu. Politechnika Krakowska seria Monografia z.8/96. (Zeszyt Jubileuszowy)1996
33. Cyklis P. Stare kotłownie miałowe - czy można dać im szansę ? Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12/ 1997
34. Cyklis P., Zabiegaj R. Model matematyczny sprężarki śrubowej. X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Wrocławska Wrocław 1998, 1998.
35. Cyklis P. „Efektywność modernizacji kotłowni lokalnych". Gospodarka Paliwami i Energią, nr 5/99.
36. Cyklis P., Hendla R. „Analiza nieustalonego przepływu gazu w elemencie akustycznym instalacji sprężarki tłokowej". Czasopismo Techniczne, Z2-M/99, 1999.
37. Cyklis P. „Identyfikacja termodynamiczna elementów instalacji sprężarek wyporowych (Uogólnienie modelu Helmholtza)". Praca habilitacyjna. Monografie P.K, seria Mechanika nr 254/1999.
38. Cyklis P. Identyfikacja termodynamiczna uogólnionych parametrów Helmholtza dowolnego fragmentu instalacji sprężonego gazu część I - podstawy teoretyczne. Materiały XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 6-11 września 1999
39. Cyklis P. Identyfikacja termodynamiczna uogólnionych parametrów Helmholtza dowolnego fragmentu instalacji sprężonego gazu część II - badania eksperymentalne.. Materiały XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 6-11 września 1999
40. Cyklis P, Żelasko J. Optymalizacja przepływu czynnika w samoczynnych zaworach sprężarek tłokowych. Materiały XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane 6-11 września 1999, 1999.
41. Cyklis P. „Czy zjawiska pulsacyjne maja znaczenie w instalacjach wyporowych sprężarek chłodniczych" - Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Kraków COCH 21-22.10.1999 r.
42. Cyklis P. „Wpływ rodzaju stosowanego paliwa stałego na emisję zanieczyszczeń i sprawność kotłów" - KARBO R.XLV, styczeń 2000 - referat zaproszony do numeru specjalnego.
43. Cyklis P. „Identyfikacja termodynamiczna elementów akustycznych instalacji pulsującego gazu". Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Tom XL3/2 za lipiec-grudzień 1999 r., wydawnictwo PAN.
44. Cyklis P. „Experimental Identification of Generalised Four-Element Transfer Matrix for the Pulsating Gas Installation Element Part I - Theory. 2000 International Compressor Engineering Conference w Purdue USA.
45. Cyklis P. „Experimental Identification of Generalised Four-Element Transfer Matrix for the Pulsating Gas Installation Element Part II - Experiment. 2000 International Compressor Engineering Conference w Purdue USA.
46. Cyklis P. „Experimental Identification of the Transmittance Matrix for Any Element of the Pulsating Gas Mainfold". Journal of Sound and Vibration, Journal of Sound and Vibration (2001), 244(5)..
47. Cyklis P. „CFD Identification of Generalized Transmittances for Any Element of Pulsating Gas Piping System". Translations of IFFM, styczeń 2000.
48. Piotr Cyklis, Robert Hendla: Analiza pracy przepływomierza zwężkowego w warunkach przepływu pulsującego za pomocą symulacji CFD. Czasopismo Techniczne, Mechanika, zeszyt 5-M/2001, 2001.
49. Piotr Cyklis, Robert Hendla, Ryszard Kantor: Analiza błędów zwężkowego pomiaru przepływu. Materiały konferencyjne Konferencji "Chłodnictwo Przemysłowe 2001", org. OBRGE, Kraków 2001.
50. Piotr Cyklis, Robert Hendla: Modelowanie zwężkowego pomiaru przepływu płynu metodą CFD. Materiały Sympozjum AGH "Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych", Krynica 2001
51. Cyklis P.: "Symulacja CFD nieustalonego przepływu gazu z rozproszonymi kropelkami cieczy w instalacji sprężarki wyporowej". Wykład zaproszony na III Warsztaty „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termodynamicznych". Stawiska 2003.
52. Cyklis P, Brak G: „Symulacja pracy pompy ciepła LiBr-H2O dla różnych zależności aproksymacyjnych" Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, No 3/ 2004 r
53. Cyklis P., Brak G. „Analiza opisu termodynamicznego stanu pary roboczej LiBr-H2O dla symulacji ekologicznego lewobieżnego obiegu sorpcyjnego". Instytut Techniczny PWSZ Nowy Sącz, czerwiec 2004
54. Cyklis P., Dynamika pracy wielostopniowej wyparki cienkowarstwowej z opadającym filmem cieczy. Materiały konferencyjne IV Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych" - Stawiska 2004.
55. P. Cyklis, R.Kantor: "CFD Simulation of the Two Phase Pulsating Flow In the Reciprocating Compressor Installation". 4th International Conference on the Transport Multiphase Systems HEAT 2005.
56. P. Cyklis, G. Brak: „Zaawansowane wielostopniowe systemy sorpcyjne w układzie Li-Br-H2O. Część 1. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna 12(118) 2005
57. P. Cyklis, R.Hendla: Influence of real gas model on the simulation of pressure pulsation in the reciprocating compressor manifolds". Archives of Thermodynamics Vol. 26(2005), No 3.
58. P. Cyklis: "Experimental method for the analysis of the pulsating gas flow in compressor manifold with liquid contamination". Turbulence Int. Journal , vol. 11, 2005
59. P. Cyklis, G. Brak: „A thermodynamic assumptions for optimal designing of sorption systems in Polish climatic conditions". ".(in Polish) Prace naukowe Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2005
60. P. Cyklis, R.Kantor: „CFD Simulation of the Two Phase Pulsating Flow in the Reciprocating Compressor Installation". 4th Conference European Forum for Reciprocating Compressors Antwerpia 2005.
61. P. Cyklis: "Selected methods in measurements of fast variable parameters in two-phase flows". V Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych" Stawiska 2005.
62. P. Cyklis, R.Hendla: „Wpływ doboru równania stanu gazu na poprawność wyników symulacji przepływu pulsującego". XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk 2005.
63. P. Cyklis, R.Kantor: "CFD Simulation of the Two Phase Pulsating Flow In the Reciprocating Compressor Installation". 4th International Conference on the Transport Multiphase Systems HEAT 2005
64. P. Cyklis, R.Kantor: "Niedokładność symulacji przepływu pulsującego w instalacji sprężarek w obecności fazy ciekłej". XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk 2005
65. P. Cyklis, G. Brak: The model of the Li-Br-H2O desorber heated directly by solar energy. VI Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych"- Metody numeryczne. Stawiska 2006
66. P. Cyklis, R.Kantor, R.Hendla: "The Real-Gas Effect and Liquid Contamination Effect on the Pressure Pulsations Simulation in Volumetric Compressor Manifold. 6 International Conference on Compressors and Coolants, Compressors 2006. Papiernicka. Słowacja 2006
67. 15 Cyklis P., Kantor R. "Liquid Contamination Effect on the Pressure Pulsations Simulation in Volumetric Compressor Manifold". International Compressor Engineering Conference at Purdue, 2006, West Lafayette, USA
68. Cyklis P.,Żelasko J. Optymalna praca cienkowarstwowej wyparki wielostopniowej do produkcji koncentratów. Agroprzemysł 2007
69. Piotr Cyklis, Jerzy Żelasko: „Optymalne sterowanie procesami wymiany ciepła i masy w wielostopniowej wyparce cienkowarstwowej". XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy 2007
70. Piotr Cyklis, Grzegorz Brak: „A new LiBr-H2O sorption cycle for whole year use". VII Warsztaty „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych", Gdańsk/Wieżyca 2007
71. Cyklis P., Kantor R.: Thermodynamic Analysis of Hybrid Sorption-Compression Two Stage Refrigerating Systems, The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, 2011, ID:784.
72. P. Cyklis, R.Kantor: "Concept of  hybrid adsorption-compression refrigeration system". Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, p. 422-428, Poznań, 2011
73. Cyklis P., Kantor R., Górski B., A new hybrid compression-adsorption refrigerating system powered by solar collectors. Proceedings of the 14th International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, p.195-200, Szczecin - Międzyzdroje 2012
74. P. Cyklis, R. Kantor, B. Górski , T. Ryncarz.: „Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze. Część 1 – Koncepcja systemu hybrydowego”, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, nr 6-7/2012, s. 264-268,
75. P. Cyklis, R. Kantor, B. Górski , T. Ryncarz.: „Hybrydowe sorpcyjno-sprężarkowe systemy ziębnicze. Część 2. Realizacja systemu hybrydowego”, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, nr 8/2012, s.
76. Piotr Cyklis: "Optymalne sterowanie wielostopniowej wyparki do produkcji koncentratu soku owocowego", XV konferencja naukowo-techniczna. Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego, BEMS 2012, Koszalin-Kołobrzeg, wrzesień 2012

Please publish modules in offcanvas position.