Edukacja

Specjalności prowadzone w Zespole Aparatury Przemysłowej:

Kierunek studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn
Kierunek studiów:
Inżynieria Bezpieczeństwa
Aparatura i Instalacje Przemysłowe Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

Jest to podstawowa specjalność, realizowana przez Zespół Aparatury Przemysłowej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W trakcie nauki studenci poznają procesy i urządzenia wykorzystywane w szeroko rozumianym przemyśle przetwórczym.
     Specjalność ta przechodziła różne koleje losu, lecz ze wszystkich przeciwności wychodziła zwycięsko. Kilkakrotnie zmieniała nazwę: Technologia aparatury, Maszyny i urządzenia rzemysłu chemicznego i spożywczego, Aparatura przemysłowa, by wreszcie przyjąć obecną nazwę. Ze zmianami nazwy wiązały się korekty programowe, mające na celu dostosowanie programu nauczania do aktualnych potrzeb, możliwości zatrudnienia i wymagań stawianych absolwentom.

 

Specjalność ta powstała na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa jako logiczna konsekwencja problematyki, jaką Zespół zajmował się od chwili powstania. Dodatkową motywację stanowił nacisk, przykładany w ostatnich latach do bezpieczeństwa tak ludzi, jak i środowiska.
     Pewność bezawaryjnego działania i bezpieczeństwo eksploatacji instalacji przemysłowych stanowią podstawę gospodarczego rozwoju. Z drugiej strony dbałość o stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy, pozwoli zachować je dla przyszłych pokoleń. Wymaga to znajomości zarówno zasad funkcjonowania przemysłu przetwórczego, urządzeń w nim wykorzystywanych jak też przynajmniej podstaw inżynierii środowiska.

 

Kierunek studiów:
Energetyka
Kierunek studiów:
Energetyka
Urządzenia i instalacje ochrony środowiska Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu na specjalistów i bazując na doświadczeniu pracowników, stworzono drugą specjalność realizowaną w Katedrze Aparatury Przemysłowej.
     Specjalność ta powołana została na Wydziale Mechanicznym na kierunku Energetyka, jako że to właśnie sektor energetyczny jest tym, który emituje do środowiska najwięcej zanieczyszczeń. Studenci poznają technologie i instalacje do oczyszczania gazów odlotowych i ścieków oraz sposoby utylizacji odpadów. Program studiów obejmuje nie tylko sposoby walki z zanieczyszczeniami środowiska, lecz również pokazuje metody ich unikania; alternatywne źródła energii, "czyste" technologie, ekologiczną komunikację i transport...

Specjalność ta powstała aby dać możliwość kontynuowania studiów na II stopniu absolwentom I stopnia specjalności Aparatura i Instalacje Przemysłowe oraz Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne.
     Absolwent jest przygotowany do projektowania, budowy, eksploatacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych i prowadzenia prac naukowo badawczych obejmujących systemy, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, ochrony powietrza i oczyszczania gazów przemysłowych. Może znalezć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, maszynowego, energetycznego, elektronicznego, a także w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i handlowo-usługowych (serwis urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ochrony powietrza).

 

Ponadto Katedra patronuje, a jej pracownicy czuwają nad stroną organizacyjną Studiów Podyplomowych
z zakresu szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ochrona środowiska & Bezpieczeństwo i higiena pracy
To Studium ostatnio powołane zostało w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego głównie przez absolwentów Studium Ochrony Środowiska w obszarach zurbanizowanych oraz pracowników służb BHP, których rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 obliguje do podnoszenia kwalifikacji.
     Zajęcia prowadzą specjaliści najwyższej klasy, zarówno z Politechniki, jak i z innych Uczelni, Służb BHP oraz Urzędów kontrolnych i administracji państwowej.

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 

1. PRACA DYPLOMOWA


Dyplomant musi złożyć u promotora ostateczną wersję pracy dyplomowej najpózniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem obrony. Po ocenieniu przez promotora oraz recenzenta praca wraz z kompletem dokumentów trafia do sekretariatu Instytutu, który przekazuje je do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Zasady wykonywania oraz obowiązujący na Wydziale Mechanicznym szablon pracy dyplomowej znajdują się w plikach:

   * ujednolicone zasady zawartości pracy dyplomowej (w formacie *.doc)
   * formatka Pracy Dyplomowej w formacie Worda 2010(.docx)
   * rozgraniczenie zakresu pracy w przypadku dwóch autorów (.doc),

Załaczniki składane razem z pracą dyplomową:
   * podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (*.doc) lub podanie o wznowienie na dzień obrony (.doc),
   * opinia promotora (w formacie *.doc),
   * oświadczenie promotora w sprawie plagiatu(w formacie *.doc),
   * recenzja (.doc) dla AiIP oraz BPiŚ,
   * oświadczenie o autorstwie (.pdf),
   * prośba o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (.doc),
   * zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.doc),
   * karta odejścia (.doc),
   * wydruk z eHMS uzyskanych zaliczeń w semestrze dyplomowym,
   * kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez zastępcę dyrektora Instytutu d/s dydaktyki,
   * dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł (ewentualnie plus 40 zł za odpis dyplomu w języku obcym),
   * 4 identyczne zdjęcia (ewentualnie plus 1 do odpisu)
      (w stroju formalnym, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).

 

2. TERMINY PRZEWIDYWANYCH OBRON PRAC DYPLOMOWYCH


       * 30 maja 2018,

       * 27 czerwca 2018,

       * 5 lipca 2018,

       * 17 września 2018.


 

Please publish modules in offcanvas position.